Klasyki Ziemi Łódzkiej "Memoriał Marka Wojny"

Pierwszy Klasyk Pabianicki „Memoriał Marka Wojny” – 21.VII.2018

Zapraszamy na sobotni wyścig w  Pabianicach będący kolejnym etapem cyklu Klasyków Ziemi Łódzkiej 2018. Trasa

Klasyki Ziemi Łódzkiej "Memoriał Marka Wojny"

REGULAMIN
Wyścigu ze Startu Wspólnego
I Klasyk Pabianicki
Memoriał Marka Wojny
1. CEL IMPREZY
– popularyzacja kolarstwa amatorskiego w Polsce
– propagowanie zdrowego trybu życia
– krzewienie kultury fizycznej
– rozpowszechnianie znaku PTC
– promocja miasta Pabianice, powiatu Pabianickiego
2. ORGANIZATORZY
– Organizator – Pabianickie Towarzystwo Cyklistów
– Współorganizator – Urząd Miasta Pabianic
– Współorganizator – Starostwo Powiatu Pabianickiego
3. SPONSORZY WYŚCIGU
– Sklepy rowerowe Alpina
– Zakłady Mięsne Pamso S.A.
4. PATRONAT MEDIALNY IMPREZY:
– Życie Pabianic
– EPAinfo
– TV Pro-mok
5. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
– Zawody odbędą się w dniu 21 lipca 2018r. w godzinach 8.00 – 16.30, w tym czas trwania wyścigu w godz.
12.00 -15.30
– wyścig będzie rozpoczynał się i kończył w Pabianicach, mapki z trasą dostępne na stronach organizatorów:
www.klasyki-lodzkie.pl
https://www.facebook.com/ptcpabianice.kolarstwo
– wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyjątkiem stanów klęski żywiołowej.
6. WARUNKI UCZESTNICTWA
– Prawo startu w imprezie mają wszystkie osoby, które dokonają rejestracji oraz uiszczą opłatę startową
– Złożą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
– Wyrażą zgodę na uczestnictwo wyłącznie na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
– Dokonają opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem w punkcie 9
7. ZAPISY
– internetowo do dnia 18 lipca 2018
– w dniu zawodów wyłącznie w Biurze Wyścigu .
8. ZASADY
– Wyścig Klasyk Pabianicki zaliczany jest do punktacji Challenge 2018
– Wyścig Klasyk Pabianicki zaliczany jest do punktacji cyklu Klasyki Ziemi Łódzkiej
 zawodnicy w zależności od płci i kategorii wiekowej będą startowali na cztrech dystansach:
– 89 km = dojazd 10,5 km + runda 17,3 km x 4 + powrót 10,5 km
– 71,7 km = dojazd 10,5 km + runda 17,3 km x 3 + powrót 10,5 km
– 55,6 km = dojazd 10,5 km + runda 17,3 km x 2 + powrót 10,5 km
– 37,3 km = dojazd 10,5 km + runda 17,3 km x 1 + powrót 10,5 km
* Dystans 89 kilometrów dla mężczyzn z kategorii :
kat. A (Cyklosport) 18 → 29 lat (urodzeni 1989-2000)
kat. B (M-30) 30 → 39 lat (urodzeni 1979-1988)
* Dystans 71,7 kilometrów dla mężczyzn z kategorii:
kat C (M-40) 40 → 49 lat (urodzeni 1969-1978)
kat. D: (M-50) 50 → 59 lat (urodzeni 1959-1968)
• Dystans 55.6 kilometrów dla kobiet Open oraz mężczyzn z kategorii:
kat. M (junior) 15 → 17 lat (urodzeni 2001 -2003)
kat. E (M60, M70,) 60 – 79 lat (urodzeni 1958 – 1939)
AMATOR Open
• Dystans 37,3 kilometrów dla mężczyzn z kategorii:
M80+ 80 lat i starsi ( urodzeni 1938 i wcześniej)
UWAGA !!!
Mężczyźni z kategorii wiekowych z A,B,C,D którzy nie uprawiają kolarstwa systematycznie i nie czują się na
siłach żeby pokonać dłuższy dystans, mają prawo wystartować na dystansie 55,6 km.
Ich wyniki będą klasyfikowane w kategorii AMATOR tylko w formule open, zawierającej wszystkie w/w
kategorie wiekowe i nie będą stanowiły podstawy do przyznawania punktów
w klasyfikacji Challange Masters 2018, lub, będą natomiast uznawane do klasyfikacji generalnej w kategorii
Amator w cyklu Klasyki Ziemi Łódzkiej.
● osoby posiadające aktualną Licencję Elita, lub podlegające okresowi karencji po wygaśnięciu Licencji Elita,
mogą wziąć udział w zawodach, ich wyniki zostaną opublikowane, ale nie będą klasyfikowane do przyznawania
nagród i trofeów sportowych
 Start poszczególnych dystansów nastąpi w kolejności:
godz.12.00 – 89 kilometrów – kat. CM20 + M30
godz. 12.05 – 71,7 kilometrów – kat M40 + M50
godz. 12.10 – 55,6 kilometrów – kat junior + amator
godz. 12.15 – 55,6 kilometrów – kat M60 + wszystkie kategorie kobiet
godz. 12.20 – 55,6 kilometrów – kat. M70 + M80 (przy czym kategoria M80 zakończy wyścig po przejechaniu
jednej rundy)
 Zawodnik zdublowany po ukończeniu okrążenia na którym został zdublowany ma obowiązek zakończyć
zawody i powiadomić o tym fakcie komisję sędziowską znajdującą się na mecie wyścigu, w którym brał udział.
Zawodnik zdublowany po ukończeniu rundy nie ma prawa do kontynuowania wyścigu, a ewentualną decyzję o
dalszej jeździe podejmuje wyłącznie na własną odpowiedzialność.
• DEKORACJE ZWYCIĘZCÓW
– W każdej kategorii wiekowej mężczyzn dekorowani będą zdobywcy trzech pierwszych miejsc.
– Kobiety będą dekorowane tylko w klasyfikacji Open.
– Osoby dekorowane zobowiązane są do stawienia się w stroju sportowym.
 ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW :
– do klasyfikacji Challenge 2018 zgodnie z kategoriami Masters i z regulaminem Komisji Masters, odpowiednio
do miejsca zdobytego w swojej kategorii wiekowej
– do klasyfikacji cyklu Klasyki Ziemi Łódzkiej zgodnie z kategoriami Masters i z regulaminem
cyklu Klasyki Ziemi Łódzkiej, odpowiednio do miejsca zdobytego w swojej kategorii wiekowej.
9. OPŁATA STARTOWA – dotyczy tylko zawodników i zawodniczek posiadających ważną na rok 2018 licencję
Masters, lub Cyklosport)
a) Dla zawodników z kat. M80+ – bezpłatnie
b) Dla zawodniczek i zawodników z kat. M70 – 30 złotych
c) Dla pozostałych zawodniczek i zawodników posiadających aktualną na rok 2018 licencję Masters, lub
Cyklosport z wyłączeniem kategorii wymienionych w punktach a), b) – 60 złotych
UWAGA !!!
– opłata startowa przyjmowana będzie wyłącznie w Biurze Wyścigu w dniu zawodów, podczas wydawania
numerów startowych.
– Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów, lub nie wystartowały z
powodów niezależnych od Organizatorów.
10. OPŁATA STARTOWA dla zawodników nieposiadających aktualnych na rok 2018 licencji Masters, lub
Cyklosport wynosi 80 złotych.
UWAGA !!!
– opłata startowa przyjmowana będzie wyłącznie w Biurze Wyścigu w dniu zawodów, podczas wydawania
numerów startowych.
– Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów, lub nie wystartowały z
powodów niezależnych od Organizatorów.
11. BIURO ZAWODÓW
– Biuro Zawodów będzie znajdowad się na terenie Parku Wolności w Pabianicach
– Biuro Zawodów będzie czynne w dniu 21 lipca 2018 r. w godz. 8.00 – 15.30
– zapisów w Biurze Zawodów będzie można dokonać w dniu zawodów w godz. 8.00 -10.30 !!!
12. CHARAKTERYSTYKA WYŚCIGU
– zawody zostaną przeprowadzone przy ograniczonym ruchu drogowym, polegającym na wyłączeniu z ruchu
odcinków którymi będzie poruszał się peleton kolarski i otwieraniu ich po
przejechaniu peletonu
– mimo zamknięcia ruchu drogowego na czas zawodów, każdy zawodnik zobowiązany jest do poruszania się
wyłącznie prawa stroną jezdni na całej długości trasy i zwracania szczególnej
uwagi na pojazdy zaparkowane na jezdni i inne przedmioty, które mogą być pozostawione na drodze.
– wyścig odbędzie się w formule STARTU WSPÓLNEGO
– start i meta wyścigu znajdowały się będą w Pabianicach na ul. 15 Pułku Piechoty Wilków
– Listy z nazwiskami zawodników przypisanych do poszczególnych dystansów będą wywieszone na tablicy
ogłoszeniowej umieszczonej przy Biurze Wyścigu na co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem wyścigu.
– do wyścigu zostaną dopuszczone tylko osoby na sprawnych rowerach, wyposażone w sztywny kask rowerowy,
założony na głowę i zapięty przez cały okres przebywania na trasie wyścigu
13. ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
– Trofea sportowe i atrakcyjne nagrody rzeczowe dla zdobywców pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii
wiekowej mężczyzn, kategorii AMATOR Open oraz Kobiety Open,
– elektroniczny pomiar czasu przejazdu trasy wyścigu,
– numery startowe,
– pełne zaplecze socjalne,
– zamknięcie ruchu na czas rozgrywania zawodów,
– opiekę medyczną z udziałem Karetki Systemu Ratownictwa Medycznego z lekarzem oraz podstawowym
Zespołem Ratowników Drogowych.
– Najbliższy szpital znajduje się w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II tel. 42 225 35 00
14. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA IMPREZY
Każdy z uczestników imprezy zobowiązany jest do:
– przestrzegania regulaminu imprezy,
– zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
– realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatora imprezy,
– jazdy w zapiętym kasku na całym dystansie,
– pokonania wyznaczonej przez organizatora trasy.
15. OSTRZEŻENIE
W przypadku zaistnienia nagłej potrzeby przejechania przez zamknięty odcinek drogi pojazdów policyjnych,
wozów strażackich, karetki pogotowia, lub innych specjalnych
pojazdów, zawody mogą zostać przerwane i wznowione dopiero po otrzymaniu sygnału od funkcjonariuszy
Policji o możliwości wznowienia zawodów.
16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Za rzeczy zaginione i wypadki powstałe z winy zawodników i osób towarzyszących,
organizator nie ponosi odpowiedzialności.
17. WYNIKI
– nieoficjalne wyniki zawodów będą wywieszane na tablicy informacyjnej na bieżąco, tj. po przejechaniu linii
mety przez ostatniego zawodnika,
– ewentualne skargi i zażalenia dotyczące wyników zawodów mogą być wnoszone wyłącznie na piśmie w Biurze
Zawodów w czasie do 30 minut po zakończeniu wyścigu,
– przed wniesieniem oficjalnego zażalenia lub skargi należy uiścić w Biurze Zawodów opłatę kaucyjną w
wysokości 100 pln,
– po rozpatrzeniu skargi, lub zażalenia opłata kaucyjna zostanie zwrócona zawodnikowi wyłącznie w sytuacji
przyznania Mu racji w rozpatrywanej kwestii,
– oficjalne wyniki zostaną ogłoszone na 60 minut po zakończenia zawodów i nie będą podlegały żadnym
reklamacjom,
– dekoracja zwycięzców i wręczanie nagród odbędą się bezpośrednio po ogłoszeniu oficjalnych wyników.