Rokitnica XC 2022

Trening w formie wyścigu wspólnego na trasie XC Rokitnica – 15.V.2022

W imieniu organizatorów zapraszamy na challenge wyścigowy który rozegra się w niedzielę 15.V na kultowej Rokitnicy.
Trening w formie wyścigu wspólnego na trasie XC Rokitnica.

GPX jednego okrążenia: https://www.traseo.pl/trasa/trasa-xc-rokitnica

Mężczyźni 3 kółka
Kobiety 2 kółka.
Start całkowicie darmowy.

Plan imprezy :
9.30 – start biura + objazd trasy
11.30 – start mężczyzn
10.35 – start kobiet
13.30 – dekoracje 3 najlepszych open M i open K.
Regulamin można pobrać : https://files.fm/u/7fh6ap426
FB: https://fb.me/e/1twPBW1Lj
REGULAMIN

Challange XC ROKITNICA
15.05.2022r.
1. Organizator
Kamil Laskowski – 537688295
Piotr Cieślewicz – 730321567
2. Klasa Wyścigu
Jest to trening w formie wyścigu.
3. Forma
Wyścig w kolarstwie górskim – cross country – format olimpijski XCO.
4. Cele
Popularyzacja kolarstwa górskiego oraz zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego.
Promowanie walorów turystycznych i przyrodniczych regionu, w którym odbywają się
zawody,
Wyłonienie najlepszych zawodników.
5. Uczestnictwo
Udział wziąć mogą osoby pełnoletnie.
Osoby niepełnoletnie tylko z opiekunem.
6. Klasyfikacja
Open mężczyzn oraz open kobiet.
7. Pomoc Techniczna
Każdy z zawodników musi zadbać samemu o swój sprzęt.
8. Ceremonia dekoracji
Ceremonia dekoracji odbędzie się po zakończeniu wyścigu.
9. Kary
Za skracanie trasy, śmiecenie w miejscu niewyznaczonym, zrywanie oznaczeń, niekultularne

 

zachowanie wobec innych zawodników oraz organizatorów, nieprzestrzeganie regulaminu
zawodów zawodnik może być zdyskwalifikowany.
10. Trasa
Trasy poprowadzone będą pagórkowatymi, głównie leśnymi ścieżkami.
Mapa oraz opis trasy będą prezentowane na stronie : traseo.pl/trasa/trasa-xc-rokitnica
Każda z przeszkód, będzie miała alternatywa możliwość która będzie dłuższa.
11. Program
09:30 – Rozpoczęcie pracy biura zawodów, zgłaszanie uczestników.
11:30 – Start Open mężczyźni
11:35 – Start Open kobiety
13:30 – Dekoracje
12. Zasady Finansowania
Challange jest dla wszystkich uczestników darmowy, z możliwością dobrowolnego
dorzucenia cegiełki.
13. Zasady bezpieczeństwa.
Każdy z zawodników jest zobowiązany do startu w Kasku oraz na sprawnym rowerze.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki fizyczne oraz psychiczne.
14. Wykaz szpitali w pobliżu trasy
1 – szpital Łask, Warszawska 62a, 98-100 Łask.
2 – szpital Pabianice, Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice.
15. Zasady rozgrywania zawodów (skrót)
Zawodnicy ścigają się na oznakowanej pętli w terenie, wygrywa ten, który pierwszy
przekroczy linię mety.
W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez
organizatora trasy.
W przypadku, gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć
wyścig w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał.
Podczas trwania wyścigu zawodnik nie może używać wulgarnych słów, zachowywać się w
sposób niesportowy, nie przestrzegać regulaminu jak również okazywać brak szacunku dla
organizatorów wyścigu.
Zawodnik musi przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania całego wyścigu
oraz nie utrudniać zawodnikowi szybszemu wyprzedzenia go na trasie wyścigu.

Zawodnicy powinni szanować zieleń i jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.
Zawodnik musi unikać zanieczyszczania terenu i pozostawiania śmieci na trasie wyścigu.
Każdy startujący w zawodach uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność (bądź
opiekuna prawnego).
Każdy startujący stwierdza, iż jego stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w wyścigu.
Organizator ma prawo nie dopuścić zawodnika do startu.
Rodzice oraz opiekunowie startującego zawodnika nie mogą podczas wyścigu jechać przy
nim na rowerze bądź biec przy nim.
Każdy startujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich (lub swojego podopiecznego)
danych osobowych podanych przy rejestracji w rozumieniu stawy o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926) oraz wykorzystania wizerunku
przez Organizatora Challengu XC ROKITNICA w celu promocji i upowszechniania sportu
oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na
stronach internetowych i w informatorach branżowych.
Pomiar czasu jest realizowany przez zewnętrzna firmę, wszelkie zastrzeżenia do pomiaru
porost składa pisemnie do wykonawcy.
16. Nagrody
Dekorowanych będzie pierwszych 3 zawodników kategorii.
17. Wyniki
Po zakończeniu zawodów wyniki podamy na tablicy oraz zostaną udostępnione na stronie
challengu.
18. Postanowienia końcowe
Zawodnicy podczas zgłaszania w biurze zawodów zobowiązani są do posiadania
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się
z regulaminem.
Osoby poniżej 18 roku życia biorą udział w imprezie za zgodą rodziców lub opiekunów.
Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają.
Zawodnicy mają obowiązek startu w kaskach sztywnych i na sprawnych rowerach.
We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Główny w
porozumieniu z Organizatorem.
Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez organizatora za
wytłumaczenie